امور مهندسی و اجرای طرح ها
کد مطلب: 92
تعداد بازدید: 3828
00-00-0000
سمت نام و نام خانوادگی تلفن
سرپرست امور مهندسی و اجرای طرح ها احمد دانایی 33376027
رئیس خدمات فنی و مهندسی شهرام فلاح فیشانی 33379022
رئیس گازرسانی به صنایع علی اکبر صادقی فر 33379023