میز خدمت الکترونیکی
کد مطلب: 1617
تعداد بازدید: 1088
1397-04-09

 

شركت گاز استان قزوین

  

ردیف

عنوان زیر خدمتها

شناسه خدمت

نحوه ارائه خدمت

1

اشتراک پذیری مشترکین جزء

 فرم شناسه

حضوری

 

 

 

 

2

اشتراک پذیری مشترکین عمده

 فرم شناسه

حضوری

 

 

 

 

3

ارائه قبض المثنی

 

حضوری

آنلاین

پیشخوان

سامانه پیامکی

سامانه اندروید

4

ارائه استعلام بدهی (تسویه حساب)

 

حضوری

 آنلاین

پیشخوان

سامانه پیامکی

سامانه اندروید

5

ارائه استعلام سازمانها (دفترخانه رسمی/شهرداری ها)

 

حضوری

 

 

 

 

6

تغییر نام مشترک جزء

 

حضوری

آنلاین

پیشخوان

 

 

7

اصلاح آدرس مشترک جزء

 

حضوری

آنلاین

پیشخوان

 

 

8

ثبت رقم کنتور مشترک جزء (نبودخوانی)

 

حضوری

آنلاین

پیشخوان

سامانه پیامکی

سامانه اندروید

9

اصلاح قبض مشترکین گاز

 

حضوری

آنلاین

پیشخوان

سامانه پیامکی

سامانه اندروید

10

تغییر ظرفیت (تغییر لوله کشی/تغییر تعداد واحد)

 

حضوری

 

 

 

 

11

تغییر نوع مصرف مشترکین گاز

 

حضوری

 

 

 

 

12

رفع اشکال قبض گاز

 

حضوری

 

 

 

 

13

تست کنتور گاز

 

حضوری

آنلاین

پیشخوان

 

 

14

نصب علمک

 

حضوری

 

 

 

 

15

جمع آوری تجهیزات (تخریب و نوسازی)

 

حضوری

 

 

 

 

16

جابجایی علمک

 

حضوری

آنلاین

 

 

 

17

قطع جریان گاز مشترکین

 

حضوری

 

 

 

 

18

وصل مجدد جریان گاز مشترکین

 

حضوری

 

 

 

 

19

ارائه جزئیات محاسبه صورتحساب

 

حضوری

آنلاین

پیشخوان

سامانه پیامکی

سامانه اندروید

20

تفکیک کنتور گاز

 

حضوری

 

 

 

 

21

اقاله/فسخ قرارداد

 

حضوری

 

 

 

 

22

تعویض کنتور گاز

 

حضوری