آگهي فراخوان ارزيابي كيفي خريد خدمات مشاوره ( به شماره : 10-97)
کد مطلب: 1609
تعداد بازدید: 771
1397-03-29

شركت گاز استان قزوين

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي خريد خدمات مشاوره ( به شماره : 10-97)

شرکت گاز استان قزوین در نظر دارد خرید خدمات مشاوره ی گردآوری، رقومی و یکپارچه سازی نقشه ها و اطلاعات خطوط و تاسیسات گازرسانی با اولویت خطوط تغذیه موجود در سطح استان بر پایه استقرار سیستم اطلاعات مکانی شرکت گاز استان قزوین خود را با ارزیابی کیفی و فنی (دو مرحله ای) به شرح ذیل به واجدین شرایط واگذار نماید :

1- نام و نشاني دستگاه كارفرما: شركت گاز استان قزوين به نشاني قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات.

2- محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع خريد خدمات مشاوره:در سطح استان قزوين - به مدت 365 روز تقويمي.

3- استاندارد اجراي كار:مطابق مشخصات فني، پكيج ارائه شده از سوي كارفرما و استانداردهاي شركت ملي گاز ايران.

4- نام و نشاني نماينده كارفرما:رییس امور مهندسي و اجراي طرحهاي شركت گاز استان قزوين واقع در نشاني كارفرما.

5- مبناي برآورد كار:كارشناسي.

6- شرايط شركت كنندگان (مشاوران):

1-6 : داشتن شخصيت حقوقي

2-6 : داشتن گواهينامه صلاحیت مشاور با رتبه 2 و یا بالاتر در تخصص های سیستم های اطلاعاتی جغرافیای (GIS) و نقشه برداری زمینی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه) (بطور همزمان) با دارا بودن ظرفیت آزاد به مبلغ تقریبی 000/000/500/16 ریال.

3-6 : توانايي ارائه انواع ضمانت نامه ها طبق ضوابط كارفرما.  

4-6 : داشتن ظرفيت خالي در رشته مورد نظر.

7- مدارك مورد نياز جهت دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:

الف - تقاضاي كتبي دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي با ذكر موضوع و كدكاربري پايگاه مناقصات.

تذكر: جهت اخذ كد كاربري، لازم است شركت كنندگان به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات ، به نشاني اينترنتي http://iets.mporg.ir مراجعه نموده  و پس از ثبت نام نسبت به اخذ كدكاربري اقدام نمايند. ب - تصوير گواهي نامه صلاحيت خدمات مشاوره معتبر.

8- زمان و مهلت دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:از انتشار آگهي نوبت اول (تاريخ 29/03/97) لغايت پايان وقت اداري روز دوشنبه (ساعت: 16:00) مورخ 04/04/97.

9- محل دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:طبقه سوم ساختمان مركزي شركت گاز استان قزوين - دفتر امور قراردادها

10- مهلت تكميل و تحويل كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: از تاريخ 05/04/97 لغايت پايان وقت اداري روز دوشنبه (ساعت: 16:00) مورخ 11/04/97.

تبصره 1 : مضافاً شرکت کنندگان مخير هستند چنانچه آمادگي و امكانات لازم را داشته باشند كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي را از سايتهاي اينترنتي http://iets.mporg.ir و http://www.nigc-qazvin.ir دريافت و پس از تكميل، تا مهلت اعلام شده ذيل به دبيرخانه اين شركت تحويل نمايند.

تبصره 2: شرکت کنندگان موظف هستند در صورت دريافت كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي از سايت هاي فوق الذكر، اعلام آمادگي خود را کتباً قبل از پایان وقت اداری (ساعت: 16:00) مورخ 11/04/97 به دفتر امور قراردادهای شركت گاز استان قزوين تحویل و یا به شماره 33374200 – 028 (دبیرخانه شرکت گاز استان قزوين) فاكس نمايند. ارايه اعلام آمادگي تا تاريخ مذكور از سوي شرکت کنندگان الزامي است.

11- محل تحويل كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي: طبقه همكف ساختمان مركزي شركت گاز استان قزوين - دبيرخانه (اتاق6-11)

12- زمان و مكان بازگشايي كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: ساعت 08:30 – روز سه شنبه مورخ12/04/97 – سالن اجتماعات ساختمان مركزي.

بديهي است دعوتنامه كتبي جهت دريافت مابقي اسناد خريد خدمات مشاوره، به شركت كنندگاني ­كه در ارزيابي كيفي امتياز قابل قبول را كسب نمايند فرستاده خواهد شد.

13- تاريخ دريافت اسناد خرید خدمات مشاوره:از تاريخ 17/04/97 لغايت پايان وقت اداري (ساعت 16:00) مورخ 23/04/97.

14- محل دريافت اسناد خرید خدمات مشاوره: طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- دفتر امور قراردادها

15- مهلت بازگشت پيشنهادات:از تاريخ 24/04/97 لغايت پايان وقت اداري (ساعت 16:00) مورخ 06/05/97

16- محل تحويل اسناد خرید خدمات مشاوره:طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه- اتاق شماره 6-11

17- زمان و محل بازگشايي پاكات پيشنهاد:زمان گشايش پاكات الف و ب: روز یکشنبه ساعت 10:00 مورخ 07/05/97، طبقه اول دستگاه مناقصه گزار- سالن اجتماعات ساختمان مرکزی.

18- محل تامين اعتبار: عوارض گاز بهاء شركت گاز استان قزوين                                                    امور قراردادهاي شركت گاز استان قزوين