آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي) شماره مناقصه (07-97)
کد مطلب: 1605
تعداد بازدید: 928
1397-03-09

شركت گاز استان قزوين

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي)

شماره مناقصه (07-97)

1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان قزوين به نشاني قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات.

2- موضوع مناقصه: تفسیر فیلم رادیو گرافی از سرجوشهای فولادی و عمليات نشت يابي از شبكه و تأسيسات گازرساني استان قزوين

3- محل و مدت اجراي موضوع مناقصه: در سطح استان قزوين به مدت 365 روز تقويمي.

4- استاندارد اجراي كار: مطابق ضوابط، پكيج ارائه شده از سوي دستگاه مناقصه گزار و استانداردهاي شركت ملي گاز ايران.

5- نام و نشاني نماينده كارفرما : رئيس بازرسي فني شركت گاز استان قزوين واقع در نشاني دستگاه مناقصه گزار.

6- مبناي برآورد كار : كارشناسي.

7 - شرايط مناقصه گران:

1-7) داشتن شخصيت حقوقي.

2-7) ارایه تصوير گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات و یا گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور) و یا گواهی صلاحیت بازرسي فني مرتبط با موضوع مناقصه از شركت ملي گاز ايران يا موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.

3-7) توانايي ارائه ضمانت نامه هاي مورد نظر كارفرما.

4-7) داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 5.500.000.000 ریال در یکی از رشته های ذکر شده در بند 2-7.

5-7) داشتن يك كارمشابه در زمينه موضوع مناقصه

6-7) ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

8- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه:

- تقاضاي كتبي دريافت اسناد مناقصه با ذكر موضوع و شماره مناقصه و كد كاربري پايگاه مناقصات.

تذكر: جهت اخذ كد كاربري، لازم است مناقصه گران به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني اينترنتي http://iets.mporg.ir مراجعه نموده و پس از ثبت نام نسبت به اخذ كد كاربري اقدام نمايند.

- ارايه تصوير گواهي صلاحيت ذكر شده در جز 2 بند 7.

9- زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه: از انتشار آگهي نوبت اول (تاريخ 09/03/97) لغايت پايان وقت اداري روز شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 19/03/97.

10- محل دريافت اسناد مناقصه: طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- امور قراردادها- اتاق 315

11- مهلت تكميل و تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ 20/03/97 لغايت پايان وقت اداري روز شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 02/04/97.

12- محل تحويل اسناد مناقصه: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق6-11)

13- زمان و مكان بازگشايي پاکات مناقصه ( الف، ب و ج ) : ساعت 14:30 - روز یکشنبه مورخ 03/04/97 – سالن اجتماعات ساختمان مرکزی.

14- مدت اعتبار پيشنهادات: براي مدت سه ماه پس از آخرين تاريخ مهلت تسليم پيشنهادات معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.

15- قيمت اسناد مناقصه و نحوه واريز وجه نقد: مبلغ 500.000 ريال به حساب بانكي ذيل به نام شركت گاز استان قزوين به شناسه ملي 10101891762 پرداخت گردد:

رديف

نام بانك و شعبه

شماره حساب

شماره شبا

1

ملي/ نواب شمالي قزوين

2174633204008

(شبا70170000002174633204008 4IR)

16- نوع و مبلغ تضميـن شركت در مناقصـه: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران بهمبلغ 275.000.000ريال به شرح ذیل:

الف- ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ب- اصل فيش واريز وجه نقد به یکی از حساب های سپرده بانکی مجاز ذکر شده در بند 15 دعوتنامه.

پ- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران.

ج- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سر رسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).

چ- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

تبصره: در صورت ارائه وثيقه ملكي، برای انجام تشريفات قانوني آن با امور حقوقي شركت گاز استان قزوين هماهنگي لازم در خصوص ترهین ملک مورد نظر بصورت سند رهنی در دفاتر رسمی ( ثبت ) صورت پذيرد.

ح- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.

تذکر : متن ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار( شركت در مناقصه) می بایست مطابق کاربرگ شماره (1) آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 باشد.

17- محل تامين اعتبار: عوارض گاز بهاء

18- قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.